Strefa marek
Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz

EAN:

9788382917765

Wydawnictwo:

Rok wydania:

2023

Oprawa:

twarda

Format:

256x183 mm

Strony:

1680

Kod dostawcy:

00970400

Cena sugerowana brutto:

379.00zł

Stawka vat:

5%

Bez prawa zwrotu

Prezentowany Komentarz pod redakcją wybitnego specjalisty w zakresie prawa administracyjnego, Sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. zw. dr hab. Romana Hausera oraz niekwestionowanego eksperta w poruszanej tematyce radcy prawnego, Kierownika Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Warszawskiego prof. zw. dr hab. Marka Wierzbowskiego stanowi wyczerpujące omówienie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Jest to 8. wydanie Komentarza uzupełnione i poprawione które prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądów Apelacyjnych i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Ponadto zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny.

Komentarz w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.: właściwości organów; wszczęcia i zawieszenia postępowania administracyjnego; postępowania uproszczonego, ugody, decyzji administracyjnej; przepisów szczególnych w sprawach ubezpieczeń społecznych; opłat i kosztów postępowania. mediacji w postępowaniu administracyjnym, tzw. milczącego załatwienia sprawy.

Komentarz uwzględnia wszystkie najnowsze zmiany KPA, w tym wynikające m.in. z:

projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (RCL, druk UD439), która dotyczy m.in. zmiany właściwości organu w toku postępowania, wyłączenie pracownika organu administracji publicznej lub organu administracji publicznej od załatwienia sprawy, następstwa prawnego będącego skutkiem oświadczenia wnioskodawcy i osoby mającej wstąpić w jego miejsce, doręczeń na skrytki pocztowe, zapisu audio lub audio-wideo z czynności organu administracyjnego, rozszerzenia podstaw obligatoryjnego zawieszenia postępowania administracyjnego, rozprawy odmiejscowionej, zaskarżalności postanowienia w sprawie sprostowania lub wyjaśnienia niezaskarżalnych postanowień; projekt przewiduje 14-dniowe vacatio legis;

projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców (RCL, druk UD497), który dotyczy przepisów regulujących m.in. współpracę z organami władzy publicznej, doręczenia zastępcze, osobiste stawiennictwo stron, mediację, umarzania zawieszonych postępowań, a także samokontrolę organu; projekt zakłada, że przepisy wejdą w życie 1.1.2024 r.;

ustawy z 8.6.2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz.U. z 2022 r. poz. 1301), która ma na celu doprecyzowanie i ułatwienie wykładni art. 39 dot. hierarchii doręczeń pism przez organy administracji publicznej, a także wprowadzenie w art. 63 dodatkowego kanału służącego do składania pism do organów administracji publicznej, jakim jest m.in. e-Urząd Skarbowy, zmiana weszła w życie 7.7.2022 r.

Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, Komentarz zawiera szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień.