Strefa marek
Prawo zamówień publicznych. Komentarz

EAN:

9788383562049

Wydawnictwo:

Rok wydania:

2024

Oprawa:

zintegrowana

Strony:

1408

Kod dostawcy:

00997300

Cena sugerowana brutto:

329.00zł

Stawka vat:

5%

Bez prawa zwrotu

Komentarz stanowi kompleksowe i zarazem praktyczne omówienie kwestii dotyczących regulacji zamówień publicznych.

Publikacja przedstawia zagadnienia dotyczące m. in.:

planowania, przygotowania, prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia,

polityki zakupowej państwa, analizy potrzeb i wymagań, planu postępowań o udzielenie zamówień, ustalenia warunków zamówienia, szacowania jego wartości i dokonywania opisu przedmiotu zamówienia;

zasad i trybów udzielania zamówień klasycznych, zamówień sektorowych, w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, organizowania konkursu;

nowych zasad udzielania zamówień klasycznych o wartości podprogowej, w tym w trybie podstawowym;

kwalifikacji podmiotowej wykonawców, badania i oceny ofert, wyboru najkorzystniejszej oferty;

zawierania i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego (forma, obowiązkowe i zakazane postanowienia, zabezpieczenie należytego wykonania, zmiana treści umowy, podwykonawstwo);

środków ochrony prawnej (odwołanie do Prezesa Izby, skarga do sądu zamówień publicznych, skarga kasacyjna);

pozasądowego rozwiązywania sporów;

organów właściwych w sprawach zamówień publicznych i zasad ich działania (Prezes Urzędu, Prezes Izby, Krajowa Izba Odwoławcza, Komitet do spraw Kontroli w Zamówieniach Publicznych, Rada Zamówień Publicznych);

kontroli udzielania zamówień.

Drugie wydanie zawiera stan prawny na dzień 1.12.2023 r.